Syntactically-Informed Unsupervised Paraphrasing with Non-Parallel Data

Erguang Yang | Mingtong Liu | Deyi Xiong | Yujie Zhang | Yao Meng | Changjian Hu | Jinan Xu | Yufeng Chen |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |