Zero-Shot Cross-Lingual Transfer of Neural Machine Translation with Multilingual Pretrained Encoders

Guanhua Chen | Shuming Ma | Yun Chen | Li Dong | Dongdong Zhang | Jia Pan | Wenping Wang | Furu Wei |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |