Syntax-BERT: Improving Pre-trained Transformers with Syntax Trees

Jiangang Bai | Yujing Wang | Yiren Chen | Yaming Yang | Jing Bai | Jing Yu | Yunhai Tong |

Paper Details:

Month: April
Year: 2021
Location: Online
Venue: EACL |