ENPAR:Enhancing Entity and Entity Pair Representations for Joint Entity Relation Extraction

Yijun Wang | Changzhi Sun | Yuanbin Wu | Hao Zhou | Lei Li | Junchi Yan |

Paper Details:

Month: April
Year: 2021
Location: Online
Venue: EACL |