A Dashboard for Mitigating the COVID-19 Misinfodemic

Zhengyuan Zhu | Kevin Meng | Josue Caraballo | Israa Jaradat | Xiao Shi | Zeyu Zhang | Farahnaz Akrami | Haojin Liao | Fatma Arslan | Damian Jimenez | Mohanmmed Samiul Saeef | Paras Pathak | Chengkai Li |

Paper Details:

Month: April
Year: 2021
Location: Online
Venue: EACL |