From Learning-to-Match to Learning-to-Discriminate:Global Prototype Learning for Few-shot Relation Classification

Liu Fangchao | Xiao Xinyan | Yan Lingyong | Lin Hongyu | Han Xianpei | Dai Dai | Wu Hua | Sun Le |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Huhhot, China
Venue: CCL |