More than Text: Multi-modal Chinese Word Segmentation

Dong Zhang | Zheng Hu | Shoushan Li | Hanqian Wu | Qiaoming Zhu | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |

Citations

URL