Adaptive Nearest Neighbor Machine Translation

Xin Zheng | Zhirui Zhang | Junliang Guo | Shujian Huang | Boxing Chen | Weihua Luo | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |