On the Generation of Medical Dialogs for COVID-19

Meng Zhou | Zechen Li | Bowen Tan | Guangtao Zeng | Wenmian Yang | Xuehai He | Zeqian Ju | Subrato Chakravorty | Shu Chen | Xingyi Yang | Yichen Zhang | Qingyang Wu | Zhou Yu | Kun Xu | Eric Xing | Pengtao Xie |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |