Modeling Discriminative Representations for Out-of-Domain Detection with Supervised Contrastive Learning

Zhiyuan Zeng | Keqing He | Yuanmeng Yan | Zijun Liu | Yanan Wu | Hong Xu | Huixing Jiang | Weiran Xu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |