Align Voting Behavior with Public Statements for Legislator Representation Learning

Xinyi Mou | Zhongyu Wei | Lei Chen | Shangyi Ning | Yancheng He | Changjian Jiang | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |