XLPT-AMR: Cross-Lingual Pre-Training via Multi-Task Learning for Zero-Shot AMR Parsing and Text Generation

Dongqin Xu | Junhui Li | Muhua Zhu | Min Zhang | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |