Compare to The Knowledge: Graph Neural Fake News Detection with External Knowledge

Linmei Hu | Tianchi Yang | Luhao Zhang | Wanjun Zhong | Duyu Tang | Chuan Shi | Nan Duan | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |