Vocabulary Learning via Optimal Transport for Neural Machine Translation

Jingjing Xu | Hao Zhou | Chun Gan | Zaixiang Zheng | Lei Li |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |