SocAoG: Incremental Graph Parsing for Social Relation Inference in Dialogues

Liang Qiu | Yuan Liang | Yizhou Zhao | Pan Lu | Baolin Peng | Zhou Yu | Ying Nian Wu | Song-Chun Zhu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |