Learning from Miscellaneous Other-Class Words for Few-shot Named Entity Recognition

Meihan Tong | Shuai Wang | Bin Xu | Yixin Cao | Minghui Liu | Lei Hou | Juanzi Li |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |