PRGC: Potential Relation and Global Correspondence Based Joint Relational Triple Extraction

Hengyi Zheng | Rui Wen | Xi Chen | Yifan Yang | Yunyan Zhang | Ziheng Zhang | Ningyu Zhang | Bin Qin | Xu Ming | Yefeng Zheng |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |