RepSum: Unsupervised Dialogue Summarization based on Replacement Strategy

Xiyan Fu | Yating Zhang | Tianyi Wang | Xiaozhong Liu | Changlong Sun | Zhenglu Yang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |