CoSQA: 20,000+ Web Queries for Code Search and Question Answering

Junjie Huang | Duyu Tang | Linjun Shou | Ming Gong | Ke Xu | Daxin Jiang | Ming Zhou | Nan Duan |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |