Syntax-Enhanced Pre-trained Model

Zenan Xu | Daya Guo | Duyu Tang | Qinliang Su | Linjun Shou | Ming Gong | Wanjun Zhong | Xiaojun Quan | Daxin Jiang | Nan Duan |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |