Enabling Lightweight Fine-tuning for Pre-trained Language Model Compression based on Matrix Product Operators

Peiyu Liu | Ze-Feng Gao | Wayne Xin Zhao | Zhi-Yuan Xie | Zhong-Yi Lu | Ji-Rong Wen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |