TWAG: A Topic-Guided Wikipedia Abstract Generator

Fangwei Zhu | Shangqing Tu | Jiaxin Shi | Juanzi Li | Lei Hou | Tong Cui |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |

Citations

URL

No Citations Yet