Point, Disambiguate and Copy: Incorporating Bilingual Dictionaries for Neural Machine Translation

Tong Zhang | Long Zhang | Wei Ye | Bo Li | Jinan Sun | Xiaoyu Zhu | Wen Zhao | Shikun Zhang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |