ERICA: Improving Entity and Relation Understanding for Pre-trained Language Models via Contrastive Learning

Yujia Qin | Yankai Lin | Ryuichi Takanobu | Zhiyuan Liu | Peng Li | Heng Ji | Minlie Huang | Maosong Sun | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |