Few-NERD: A Few-shot Named Entity Recognition Dataset

Ning Ding | Guangwei Xu | Yulin Chen | Xiaobin Wang | Xu Han | Pengjun Xie | Haitao Zheng | Zhiyuan Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |