ERNIE-Doc: A Retrospective Long-Document Modeling Transformer

SiYu Ding | Junyuan Shang | Shuohuan Wang | Yu Sun | Hao Tian | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |