Self-Training Sampling with Monolingual Data Uncertainty for Neural Machine Translation

Wenxiang Jiao | Xing Wang | Zhaopeng Tu | Shuming Shi | Michael Lyu | Irwin King |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |