OntoED: Low-resource Event Detection with Ontology Embedding

Shumin Deng | Ningyu Zhang | Luoqiu Li | Chen Hui | Tou Huaixiao | Mosha Chen | Fei Huang | Huajun Chen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |