Interpretable and Low-Resource Entity Matching via Decoupling Feature Learning from Decision Making

Zijun Yao | Chengjiang Li | Tiansi Dong | Xin Lv | Jifan Yu | Lei Hou | Juanzi Li | Yichi Zhang | Zelin Dai |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |