Towards Quantifiable Dialogue Coherence Evaluation

Zheng Ye | Liucun Lu | Lishan Huang | Liang Lin | Xiaodan Liang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |