LayoutLMv2: Multi-modal Pre-training for Visually-rich Document Understanding

Yang Xu | Yiheng Xu | Tengchao Lv | Lei Cui | Furu Wei | Guoxin Wang | Yijuan Lu | Dinei Florencio | Cha Zhang | Wanxiang Che | Min Zhang | Lidong Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |