KACE: Generating Knowledge Aware Contrastive Explanations for Natural Language Inference

Qianglong Chen | Feng Ji | Xiangji Zeng | Feng-Lin Li | Ji Zhang | Haiqing Chen | Yin Zhang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |