UniRE: A Unified Label Space for Entity Relation Extraction

Yijun Wang | Changzhi Sun | Yuanbin Wu | Hao Zhou | Lei Li | Junchi Yan |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |