Chase: A Large-Scale and Pragmatic Chinese Dataset for Cross-Database Context-Dependent Text-to-SQL

Jiaqi Guo | Ziliang Si | Yu Wang | Qian Liu | Ming Fan | Jian-Guang Lou | Zijiang Yang | Ting Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |