Capturing Event Argument Interaction via A Bi-Directional Entity-Level Recurrent Decoder

Xi Xiangyu | Wei Ye | Shikun Zhang | Quanxiu Wang | Huixing Jiang | Wei Wu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |