Integrating Semantics and Neighborhood Information with Graph-Driven Generative Models for Document Retrieval

Zijing Ou | Qinliang Su | Jianxing Yu | Bang Liu | Jingwen Wang | Ruihui Zhao | Changyou Chen | Yefeng Zheng |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |