ChineseBERT: Chinese Pretraining Enhanced by Glyph and Pinyin Information

Zijun Sun | Xiaoya Li | Xiaofei Sun | Yuxian Meng | Xiang Ao | Qing He | Fei Wu | Jiwei Li |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |