TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing

Xiao Wang | Qin Liu | Tao Gui | Qi Zhang | Yicheng Zou | Xin Zhou | Jiacheng Ye | Yongxin Zhang | Rui Zheng | Zexiong Pang | Qinzhuo Wu | Zhengyan Li | Chong Zhang | Ruotian Ma | Zichu Fei | Ruijian Cai | Jun Zhao | Xingwu Hu | Zhiheng Yan | Yiding Tan | Yuan Hu | Qiyuan Bian | Zhihua Liu | Shan Qin | Bolin Zhu | Xiaoyu Xing | Jinlan Fu | Yue Zhang | Minlong Peng | Xiaoqing Zheng | Yaqian Zhou | Zhongyu Wei | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |