ReTraCk: A Flexible and Efficient Framework for Knowledge Base Question Answering

Shuang Chen | Qian Liu | Zhiwei Yu | Chin-Yew Lin | Jian-Guang Lou | Feng Jiang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |