ExplainaBoard: An Explainable Leaderboard for NLP

Pengfei Liu | Jinlan Fu | Yang Xiao | Weizhe Yuan | Shuaichen Chang | Junqi Dai | Yixin Liu | Zihuiwen Ye | Graham Neubig |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |