ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation

Weizhen Qi | Yeyun Gong | Yu Yan | Can Xu | Bolun Yao | Bartuer Zhou | Biao Cheng | Daxin Jiang | Jiusheng Chen | Ruofei Zhang | Houqiang Li | Nan Duan |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |