TexSmart: A System for Enhanced Natural Language Understanding

Lemao Liu | Haisong Zhang | Haiyun Jiang | Yangming Li | Enbo Zhao | Kun Xu | Linfeng Song | Suncong Zheng | Botong Zhou | Dick Zhu | Xiao Feng | Tao Chen | Tao Yang | Dong Yu | Feng Zhang | ZhanHui Kang | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |