Tencent Neural Machine Translation Systems for the WMT20 News Translation Task

Shuangzhi Wu | Xing Wang | Longyue Wang | Fangxu Liu | Jun Xie | Zhaopeng Tu | Shuming Shi | Mu Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT