HW-TSC’s Participation in the WMT 2020 News Translation Shared Task

Daimeng Wei | Hengchao Shang | Zhanglin Wu | Zhengzhe Yu | Liangyou Li | Jiaxin Guo | Minghan Wang | Hao Yang | Lizhi Lei | Ying Qin | Shiliang Sun |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT

Citations

URL