OPPO’s Machine Translation Systems for WMT20

Tingxun Shi | Shiyu Zhao | Xiaopu Li | Xiaoxue Wang | Qian Zhang | Di Ai | Dawei Dang | Xue Zhengshan | Jie Hao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT