Tohoku-AIP-NTT at WMT 2020 News Translation Task

Shun Kiyono | Takumi Ito | Ryuto Konno | Makoto Morishita | Jun Suzuki |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT

Citations

URL