CycleGT: Unsupervised Graph-to-Text and Text-to-Graph Generation via Cycle Training

Qipeng Guo | Zhijing Jin | Xipeng Qiu | Weinan Zhang | David Wipf | Zheng Zhang |

Paper Details:

Month: 12
Year: 2020
Location: Dublin, Ireland (Virtual)
Venue: INLG | WebNLG |
SIG: SIGGEN