\cal P2 : A Plan-and-Pretrain Approach for Knowledge Graph-to-Text Generation : A Plan-and-Pretrain Approach for Knowledge Graph-to-Text Generation

Qipeng Guo | Zhijing Jin | Ning Dai | Xipeng Qiu | Xiangyang Xue | David Wipf | Zheng Zhang |

Paper Details:

Month: 12
Year: 2020
Location: Dublin, Ireland (Virtual)
Venue: INLG | WebNLG |
SIG: SIGGEN