Meta Ensemble for Japanese-Chinese Neural Machine Translation: Kyoto-U+ECNU Participation to WAT 2020

Zhuoyuan Mao | Yibin Shen | Chenhui Chu | Sadao Kurohashi | Cheqing Jin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Suzhou, China
Venue: AACL | WAT |