Graph-based Aspect Representation Learning for Entity Resolution

Zhenqi Zhao | Yuchen Guo | Dingxian Wang | Yufan Huang | Xiangnan He | Bin Gu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING | TextGraphs |